शाळेचा निकाल

शालेय गुणवत्ता यादी

अ. क्र. इयत्ता टक्केवारी गुणवत्ता यादीतील विद्यार्धी
१.

 

 

१० वी

 

 

९ वी

९५.२

९२.२

९०.६

९०

८८

८०

१) चि.पाटील यश दिलीप

२) कु.कंटाळे अदिती विजय

३) कु.कोठुळे प्रतीक्षा नंदू

१) चि.कोतकर जयेश रविंद्र

२) चि.देशमुख रोहन किशोर

३) चि.सोनवणे जय चंद्रशेखर