शालेय पदाधिकारी

 

अ. क्र. नाव पद शिक्षण अनुभव
1. श्री महाले शिवदास पुंडलिक मुख्याध्यापक बी.एस्सी. बी.एड. 32 वर्षे
2. उप मुख्याध्यापक
3. पर्यवेक्षक
4. श्री. चौधरी आर.आर. मुख्य लिपिक एम.ए. 30 वर्षे