कर्मचारी

शाळेची शिक्षकांची यादी

अ. क्र. नाव पद शिक्षण अनुभव
श्री. महाले शिवदास पुंडलिक मुख्याध्यापक बी.एस्सी.बी.एड ३२ वर्ष
श्री.चव्हाण कमलाकर उत्तमराव उपशिक्षक बी.एस्सी.बी.एड ३० वर्ष
श्री. पवार दादाजी किसन उपशिक्षक बी.एस्सी.बी.एड ३० वर्ष
सौ. चंद्रात्रे शीला सुनिल उपशिक्षिका बी.ए.बी.एड ३० वर्ष
सौ.कुलकर्णी माया धनंजय उपशिक्षिका एम.ए.बी.एड ३३ वर्ष
श्री. शेवाळे रामदास काशिनाथ उपशिक्षक बी.एस्सी.बी.एड ३२ वर्ष
श्री. निकम छबन नानाजी उपशिक्षक बी.एस्सी.बी.एड २७ वर्ष
सौ.बोडके सुवर्णा प्रकाश उपशिक्षिका बी.ए.बी.एड ३१ वर्ष
श्रीमती जाधव मंगला लिंबाजी उपशिक्षिका एस.एस.सी.डी.एड. ३१ वर्ष
१० सौ.देशपांडे अस्मिता हेमंत उपशिक्षिका एम.ए.एम एड.पी.एच.डी २२ वर्ष
११ सौ.कपाटे लीना अभिजित उपशिक्षिका बी.एस्सी.बी.एड १७ वर्ष
१२ श्री. बोरसे सुनिल जगन्नाथ उपशिक्षक बी.एस्सी.बी.एड १८ वर्ष
१३ श्री साळवे बाबू बाळू उपशिक्षक बी.ए.बी.एड २१ वर्ष
१४ श्री.निळे भाऊसाहेब धोंडीबा उपशिक्षक बी.ए.बी.एड २१ वर्ष
१५ श्री.लोखंडे अनिल मारुती उपशिक्षक बी.ए.बी.एड १९ वर्ष
१६ सौ.उगले जयश्री सुनिल उपशिक्षिका बी.ए.बी.एड १७ वर्ष
१७ सौ.वाघ वृषाली सुनिल उपशिक्षिका बी.ए.बी.एड १३ वर्ष
१८ सौ.कपाटे ज्योती सुजित उपशिक्षिका बी.ए.बी.एड १३ वर्ष
१९ श्री.परदेशी अनिल इंदल उपशिक्षक एम.ए.बी.एड १३ वर्ष
२० श्री.चौधरी चंपालाल देवराम उपशिक्षक बी.एस्सी.बी.एड १२ वर्ष
२१ सौ.जोशी शुभदा रविंद्र उपशिक्षिका एस.एस.सी.डी.एड. १२ वर्ष
२२ श्री.जेधे मदन जवाहर उपशिक्षक एम.ए.बी.एड १२ वर्ष
२३ सौ.कुलकर्णी भक्ती गणेश उपशिक्षिका एम.ए.बी.एड १० वर्ष
२४ श्रीमती लांडगे वैशाली भाईदास उपशिक्षिका एम.ए.बी.एड १० वर्ष
२५ श्री. चौधरी संजय भगवान उपशिक्षक एम.ए.बी.एड ९ वर्ष
२६ श्री.खांडबहाले तुषार  अशोक उपशिक्षक एम.ए.बी.एड १० वर्ष
२७ श्री.हिरे सचिन विजय उपशिक्षक एम.ए.बी.एड ७ वर्ष
२८ श्री.भोई पंजाबराव धोंडू उपशिक्षक बी.ए.बी.एड ७ वर्ष
२९ सौ.कुलकर्णी नेहा दीपक उपशिक्षिका एम.ए.बी.एड ७ वर्ष
३० श्रीमती सागर मानसी विश्वास उपशिक्षिका ए.एम. ७ वर्ष

शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची यादी

अ. क्र. नाव पद शिक्षण अनुभव
श्री.चौधरी रेवनाथ रामदास वरिष्ठ लिपिक एम.ए ३२ वर्ष
सौ.उपासनी वीणा विनायक ग्रंथपाल बी.ए,बी.लीब १० वर्ष
श्री.नाईक देवेंद्र वामनराव शिपाई एस.एस.सी नापास ३२ वर्ष
श्री.लासुलकर विलास कचरू शिपाई एस.एस.सी नापास २३ वर्ष
श्री.सोनवणे विजय रामदास शिपाई एस.एस.सी नापास २३ वर्ष
श्री.खाटेकर जालिंदर भाऊसाहेब शिपाई एस.एस.सी. २० वर्ष
श्री.भडांगे माणिक चंदू शिपाई बी.कॉम २० वर्ष